Algemene voorwaarden Isocoat Isolatie

Algemene voorwaarden Isocoat Isolatie

ARTIKEL 1. BEGRIPPEN

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Isocoat: Isocoat B.V., gevestigd aan de Hoofdweg 26 te (8383 EG) Nijensleek, KvK-nummer: 78597161;

Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan Isocoat opdraagt werkzaamheden/diensten te verrichten;

Overeenkomst: De overeenkomst(en) waarbij Isocoat zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten;

Partijen: Isocoat en Opdrachtgever;

Derde: Een externe partij, niet zijnde Isocoat of Opdrachtgever;

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78597161.


 ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten gesloten tussen Isocoat en haar Opdrachtgever(s).

2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij voor de uitvoering Derden moeten worden ingeschakeld.

3. De door de Opdrachtgever (of Derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door Isocoat uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Als er zich een situatie voordoet waar deze Voorwaarden geen uitkomst bieden, dan zijn de afspraken uit de Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen sprake is van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk gemaakte afspraken of verbintenissen.

5. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten welke voortvloeien uit nadien tussen Isocoat en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten.

6. Als een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is, blijven de andere bepalingen van kracht.

7. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn en uitdrukkelijk door Isocoat worden aanvaard. De afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.


ARTIKEL 3. OFFERTES, PRIJZEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij zijn geldig gedurende een termijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld en, voor zover van toepassing, gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever verstrekte specificaties, maten, tekeningen etc..

2. Isocoat kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden, als de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Isocoat van de order aan de Opdrachtgever.

4. Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Isocoat zijn eerst geldig, nadat deze schriftelijk door Isocoat zijn aanvaard.

5. Isocoat is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.


ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Bij het aangaan van de Overeenkomst wordt een termijn ingepland waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden worden verricht.

2. Als de uitvoering van de werkzaamheden dient te worden versneld, dan kunnen daarvoor extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Isocoat werkt naar best vermogen om termijnen die overeengekomen zijn in de Overeenkomst na te komen.

4. De termijnen in de Overeenkomst zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5. Het verzuim van Isocoat treedt pas in op het moment dat Isocoat door de Opdrachtgever in gebreke is gesteld middels een ingebrekestelling. De ingebrekestelling wordt schriftelijk naar Isocoat verstuurd en bevat een termijn waarbinnen Isocoat alsnog na kan komen.

6. Als Isocoat afhankelijk is van gegevens van de Opdrachtgever om met het uitvoeren van de Overeenkomst te kunnen beginnen, vangt de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, pas aan op het moment dat Isocoat de benodigde gegevens heeft ontvangen. Daarnaast heeft Isocoat ook het recht om de termijnen van nakoming aan te passen, als niet tijdig alle voor de uitvoering vereiste gegevens door ons zijn ontvangen.

7. Isocoat is gerechtigd om uitvoering van de Overeenkomst gedeeltelijk of geheel over te laten aan Derden. Bij uitvoering van de Overeenkomst door Derden, zijn deze Voorwaarden eveneens van toepassing waardoor Derden een beroep kunnen doen op deze bedingen.

8. Als door omstandigheden buiten schuld van Isocoat geplande werkzaamheden/diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de Opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Isocoat verschuldigd, behoudens in het geval de Opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmacht situatie als nader omschreven in artikel 14.

9. In geval van klachten over het materiaal is Isocoat niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant van het materiaal wordt verleend.

10. Als door Isocoat een voorschot of zekerheidsstelling wordt verlangd, dan vangt de uitvoeringstermijn aan na ontvangst van het voorschot of de zekerheidsstelling.

11. Als door Isocoat tussentijds een voorschot of zekerheidsstelling wordt verlangd, dan wordt de uitvoeringstermijn opgeschort totdat het voorschot of de zekerheidsstelling door Isocoat is ontvangen.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Isocoat tijdig kan beschikken: 

a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunning, ontheffing en 

beschikkingen, hieronder ook begrepen eventuele vergunningen voor het bemalen van grondwater) en 

KLIC-meldingen, een en ander op aanwijzing van de Isocoat;

b. over van alle voor de uitvoering van het werk vereiste tekeningen, berekeningen, aanwijzingen, en verdere 

gegevens, alsmede hulpmiddelen en materialen;

c. over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd vrij van 

obstakels, waarbij dan wel sprake dient te zijn van een zodanig vlakke ondergrond en verharding, dat de 

aanvoer van de materialen op normale wijze kan plaatsvinden en de werkzaamheden onder normale 

omstandigheden kunnen worden uitgevoerd, daaronder begrepen zo nodig voldoende bemaald; 

d. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en 

werktuigen; 

e. over uitvoering van de werkzaamheden ineens, zonder dat transport van materiaal behoeft plaats te 

vinden; 

f. over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water 

en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie

2. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, 

die niet tot het werk van Isocoat behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk 

daarvan geen vertraging ondervindt.

3. Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor de Opdrachtgever

verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Isocoat voortvloeiende schade en kosten door de Opdrachtgever

te worden vergoed.


ARTIKEL 6. MONTAGE

1. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat Isocoat tijdig kan beschikken over tekeningen en andere gegevens, die 

voor het verrichten van de werkzaamheden noodzakelijk zijn, zoals de aanwezigheid en de juiste ligging van de 

zich in of nabij het werk bevindende kabels, leidingen en /of afvoeren. Verder dient de Opdrachtgever Isocoat

te informeren, als de kruipruimte niet droog is en/of als de kruipruimte minder dan 50 cm hoog is.

2. De voorzieningen en energie (water en elektriciteit), welke nodig zijn voor de uitvoering van de 

werkzaamheden komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook als deze worden uitgevoerd volgens 

onze aanwijzingen, doch niet door ons. De Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico, dat het 

personeel van Isocoat in de gelegenheid wordt gesteld de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders 

overeengekomen, dient de Opdrachtgever te zorgen voor het afplakken van onderdelen, die niet 

bevuild/behandeld dienen te worden. Verder dient de Opdrachtgever bij werkzaamheden in de openlucht 

kosteloos zorg te dragen voor verkeers- en andere voorzieningen., waardoor de werkzaamheden zonder 

schade voor Derden kan plaatsvinden.

3. De Opdrachtgever verstrekt kosteloos met inachtneming van de noodzakelijker veiligheidsvoorschriften en 

andere voorzorgsmaatregelen de nodige hulpmiddelen, verleent, hetzij persoonlijk, hetzij door zijnerzijds 

beschikbaar gestelde hulpwerkkrachten, de nodige bijstand.

4. De Opdrachtgever zal de door het personeel ingevulde tijdbrieven aftekenen.


ARTIKEL 7. DUUR EN EINDE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst 

is vereist schriftelijk door Isocoat worden beëindigd, als:

a. De Opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze Voorwaarden en/of de nadere Overeenkomst

niet nakomt.

b. De Opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.

c. De Opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt.

d. De Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel 

aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als 

bedoeld in artikel 5 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.

e. Op het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de Opdrachtgever op andere wijze 

geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, na te kunnen 

komen.

f. De Opdrachtgever wordt ontbonden of de rechtspersoonlijkheid verliest dan wel wijzigt.


ARTIKEL 8. VOORSCHOTTEN

Alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst c.q. tot voortzetting van de reeds aangevangen 

werkzaamheden is Isocoat bevoegd van Opdrachtgever een voorschot op de te betalen prijs te verlangen dan wel 

van de Opdrachtgever een zekerheidsstelling te verlangen, zulks ter vrije keuze van Isocoat. Als de Opdrachtgever

weigert het gevraagde voorschot te voldoen c.q. de gevraagde zekerheidsstelling te bieden, dan is Isocoat

gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke mededeling, zulks 

onverlet de in artikel 7 genoemde ontbindingsgronden en onverlet het recht van Isocoat om in zo‘n geval 

schadevergoeding van de Opdrachtgever te verlangen.


ARTIKEL 9. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. Aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst binden Isocoat slechts voor zover zij door haar schriftelijk 

zijn bevestigd. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Isocoat een verzoek tot wijziging van de 

Overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben 

bijvoorbeeld voor de in dat kader uit te voeren werkzaamheden of te leveren zaken. 

2. Als wijzigingen in de Overeenkomst leiden tot verhoging/verlaging van de kosten, dient een daaruit 

voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen Partijen worden overeengekomen.

3. Als de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, 

zal Isocoat de Opdrachtgever hierover inlichten.


ARTIKEL 10. PRIJZEN IN HET AANBOD EN BETALING

1. De offerte, als bedoeld in artikel 3 van deze Voorwaarden, bevat een gespecificeerde opgave van de 

werkzaamheden die Isocoat voor de Opdrachtgever gaat uitvoeren. Bij de werkzaamheden is een vaste 

aanneemsom vermeld, evenals een uurtarief, een richtprijs en de eventuele bijkomende kosten. 

2. Als het aanbod een richtprijs bevat of er een schatting is gemaakt van de werkzaamheden en de daar 

bijbehorende kosten, dan worden de daadwerkelijke prijs en andere kosten doorberekend aan de 

Opdrachtgever. 

3. De prijzen die vermeld zijn in de aanbieding zijn weergegeven in Euro’s en exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen. 

4. Als de Opdrachtgever een consument is, worden de bedragen op de aanbieding weergegeven inclusief BTW. 

5. Is met de Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen, dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben 

op de in de Overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Eventuele werkzaamheden en diensten 

die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de Opdrachtgever door Isocoat (of door haar 

ingeschakelde Derden) worden geleverd (‘meerwerk’), zullen als en voor zover hiermee meer dan 10% van de 

overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever in rekening worden 

gebracht.

6. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze 

als in het vorige lid voorzien:

a. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen, nadat deze door Isocoat is goedgekeurd;

b. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan 

van de Overeenkomst niet, niet volledig of onvoldoende duidelijk aan Isocoat kenbaar zijn gemaakt;

c. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van Derden, die door Isocoat in redelijkheid niet 

waren te voorzien, dan wel waarop Isocoat beperkt of geen invloed kan uitoefenen;

7. De Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben 

ingestemd, wanneer Isocoat de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven 

dat dat niet werd gewenst.

8. Betaling in termijnen, een aanbetaling of betaling van de volledige hoofdsom kan door Isocoat verlangd 

worden als uitvoeren van de Overeenkomst langer duurt dan een maand of als Isocoat van mening is dat dit 

noodzakelijk is gezien de grootte van de hoofdsom. Voldoende zekerheid voor deze betaling kan door Isocoat

verlangd worden voordat zij start met het uitvoeren van de Overeenkomst. De zekerheid kan ook door Isocoat

verlangd worden op enig moment dat zij al gestart is met het uitvoeren van de Overeenkomst. 

9. Als de Opdrachtgever een consument is, verlangt Isocoat nimmer een hogere aanbetaling dan 50% van de 

hoofdsom. 

10. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan door de Opdrachtgever volgens de instructies die Isocoat

voor betaling verleent, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

11. Op het moment dat de Opdrachtgever de factuur niet binnen 14 dagen aan Isocoat heeft voldaan, is zij van 

rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is verplicht tot 

betaling van 1% van het openstaande bedrag per maand zolang zij in verzuim is. Een gedeelte van de maand 

wordt als volledige maand aangemerkt. 

12. Als de Opdrachtgever een consument is, wordt er geen contractuele rente betaald, maar de wettelijke rente. 

13. Alle kosten die door Isocoat gemaakt worden om ervoor te zorgen dat de Opdrachtgever zijn 

betalingsverplichting alsnog nakomt, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Gedacht kan worden aan 

(buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten. Het minimum van alle kosten is €125,00 waarbij het maximale 

rentepercentage is gesteld op 15%. 

14. Als de Opdrachtgever een consument is, worden de extra kosten berekend volgens de Wet Incassokosten.


ARTIKEL 11. GARANTIE

1. Als Isocoat in het kader van een transactie garantie verleent, dan garandeert op zowel werk als arbeidsloon, 

gedurende de garantieperiode:

a. de deugdelijkheid van het materiaal en van de wijze van aanbrengen;

b. de in documentatie genoemde isolatiewaarde;

c. dat het isolatiemateriaal geen voedingsbodem voor schimmels of bacteriën vormt;

d. dat het isolatiemateriaal geen vochtdoorslag veroorzaakt;

e. dat spouwmuurankers onaangetast blijven in geval van spouwmuurisolatie.

2. De garantie van Isocoat vervalt als het gaat om:

a. schade welke niet is terug te voeren op materiaal- en/of montagefouten;

b. schade ten gevolge van externe invloeden, ongeachte de aard hiervan, anders dan door normaal gebruik;

c. als de Opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het 

geleverde verricht of laat verrichten;

d. schade door gebrekkig metsel- of voegwerk, of ingeval herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden aan de 

gevel niet, niet tijdig of niet juist zijn uitgevoerd;

e. gevolgschade.

f. fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de 

kwaliteit of de aard van de gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage;

g. als de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of 

enige andere daarmee samenhangende transactie voortvloeit.

3. De garantieverplichtingen zijn gemaximaliseerd tot een bedrag, dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag van de 

opdracht of aan een gedeelte daarvan, dat betrekking heeft op de woning of wooneenheid, waar zich de klacht 

voordoet.


ARTIKEL 12. ANNULERING

1. Als de Opdrachtgever de dienstverlening alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan dient dit 

schriftelijk aan Isocoat te geschieden en behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Isocoat.

2. Als de kosten voor het ontwerp, tekeningen, modellen, etc. separaat in de offerte zijn opgenomen, of 

anderszins separaat tussen Partijen zijn overeengekomen, dienen deze kosten te allen tijde door de 

Opdrachtgever te worden betaald.

3. In elk geval dient de Opdrachtgever naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering een 

percentage van de overeengekomen totale contractsom- voor zoveel van toepassing verminderd met de 

verschuldigde bedragen op grond van lid 5 – aan ons te betalen volgens onderstaande schema:

a. 100% bij ontvangst van de annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden;

b. 75% bij ontvangst binnen 1 week voor aanvang van de werkzaamheden;

c. 50% bij ontvangst binnen 1 maand voor aanvang evenement;

d. in alle andere gevallen is de Opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door Isocoat reeds 

gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, materiaal, loonkosten etc. te vergoeden, te vermeerderen met 

een schadeloosstelling van 10 % van de overeengekomen prijs


ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID 

1. Isocoat is jegens de Consument, uitsluitend aansprakelijk voor schade, wanneer die schade het gevolg is van 

een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van Isocoat, diens personeel of door Isocoat ingeschakelde 

Derden bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.

2. Isocoat is niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever (in zijn hoedanigheid van niet-consument) 

geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit 

de uitvoering van de Overeenkomst, daaronder begrepen schade aan eigendom van de Opdrachtgever (of 

Derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. Isocoat is jegens de Opdrachtgever, zijnde niet-consument, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, 

van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit 

handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van Derden, die door Isocoat bij 

de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.

4. Het in lid 2 en 3 gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove 

onzorgvuldigheid van Isocoat. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij als 

één schadegeval/gebeurtenis.

5. Als Isocoat aansprakelijk is voor directe schade jegens de Opdrachtgever, dan is iedere aansprakelijkheid van 

Isocoat beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar 

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico 

dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Als en voor zover, om welke reden 

dan ook, geen betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid 

beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 

betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Isocoat aan de Overeenkomst te 

laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Isocoat toegerekend kan worden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont 

dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

7. Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de Opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde 

tekst van dit artikel voor “factuurbedrag” te worden gelezen ‘de overeengekomen vaste prijs’ of ‘gangbare 

tarief’ dat aan de Opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin 

de oorzaak van de schade is gelegen.

8. De Opdrachtgever vrijwaart Isocoat voor alle aanspraken van Derden ter zake van schade in verband met de 

door Isocoat uitgevoerde Overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg 

zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Isocoat en de Opdrachtgever bovendien 

aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. 

9. Onverminderd het gestelde in artikel 11, geldt dat de Opdrachtgever geen geslaagd beroep kan doen op de 

garantie, noch Isocoat op andere gronden aansprakelijk kan stellen, als de schade is ontstaan:

a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens 

Isocoat verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;

b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;

c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Opdrachtgever aan Isocoat verstrekte gegevens;

d. doordat door of namens de Opdrachtgever reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan 

het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Isocoat.

10. Voorts is Isocoat niet aansprakelijk als een tekortkoming van Isocoat het gevolg is van:

a. arbeidsongeregeldheden bij Derden of onder eigen personeel;

b. tekortschieten van hulppersonen;

c. transportmoeilijkheden;

d. brand en verlies van te leveren zaken;

e. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of 

handelsverboden;

f. gewelddadige of gewapende acties of

g. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van 

Isocoat.

11. Als de Opdrachtgever een Consument is, bedraagt de termijn waarbinnen Isocoat aansprakelijk kan worden 

gesteld voor de vastgestelde schade maximaal één (1) jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de 

verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

12. In de gevallen waar lid 11 niet van toepassing is, bedraagt de termijn, waarbinnen Isocoat aansprakelijk kan 

worden gesteld voor de vastgestelde schade, maximaal zes (6) maanden te rekenen vanaf het moment waarop 

de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.


ARTIKEL 14. OVERMACHT

1. Als sprake is van overmacht is Isocoat niet verplicht de ontstane schade aan de Opdrachtgever te vergoeden 

omdat de overmacht Isocoat niet kan worden aangerekend. 

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

a. de definitie die volgens de wet, jurisprudentie en de termen die in het maatschappelijk verkeer wordt 

toegekend; 

b. arbeidsongeschiktheid en ziekte van de werknemer(s) van Isocoat;

c. oorlog en/of oorlogsgevaar;

d. mobilisatie;

e. schade als gevolg van het weer zoals, schade bij natuurrampen, schade door storm, overstromingen, 

schade door vorst;

f. hinder in het verkeer;

g. brand, machinebreuk, defecte apparatuur of materialen en andere ongevallen;

h. werkstakingen;

i. uitsluitingen;

j. optreden van werknemersorganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt;

k. maatregelen getroffen door de overheid om wat voor reden dan ook;

l. niet-levering door Derden en/of producenten en/of fabrieken die door Isocoat zijn ingeschakeld;

m. andere onvoorziene omstandigheden in Nederland of het andere land waar de apparatuur en/of 

materialen vandaan komen waardoor deze niet beschikbaar zijn.

3. Tijdens de overmacht situatie worden de verplichtingen van beider Partijen opgeschort.

4. Als blijkt dat door de overmacht situatie nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk wordt, zijn beider 

Partijen gerechtigd om de Overeenkomst terstond te ontbinden. 

5. Als Isocoat voor de overmacht situatie al werkzaamheden heeft verricht ter nakoming van de Overeenkomst of 

slechts een gedeelte van de Overeenkomst kan nakomen, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden 

afzonderlijk te factureren bij de Opdrachtgever. Deze factuur wordt gezien als een opzichzelfstaande factuur. 

6. Schade die ontstaan is door overmacht komt nimmer in aanmerking voor een schadeloosstelling of 

schadevergoeding. 


ARTIKEL 15. OPLEVERING 

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: 

a. de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 

b. het werk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt de Opdrachtgever een deel van het werk 

in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 

c. Isocoat aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en Opdrachtgever

niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is 

goedgekeurd; 

d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die 

binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg 

staan. 

2. Keurt de Opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk 

kenbaar te maken aan Isocoat. Daarnaast zal Isocoat in de gelegenheid gesteld worden om de diensten

opnieuw op te leveren. Hij dient Isocoat hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel 

zijn daarop opnieuw van toepassing.


ARTIKEL 16. GEBREKKIGE PRESTATIE, KLACHTEN EN GARANTIE

1. Als een deel van de geleverde prestatie volgens de Opdrachtgever gebrekkig is, betekent dit niet dat de gehele 

prestatie gebrekkig is. 

2. Op het moment dat Isocoat oplevert, zoals bepaald in artikel 15 van deze voorwaarden, heeft de 

Opdrachtgever een onderzoeksplicht. Deze plicht houdt in dat de Opdrachtgever het geleverde onderzoekt op 

gebreken en, als er een of meerdere gebreken zijn volgens de Opdrachtgever, van deze mededeling doet aan 

Isocoat. 

3. Als een gebrek ontdekt wordt door de Opdrachtgever en dit gebrek is niet zichtbaar, dan dient het gebrek 

schriftelijk, binnen acht dagen na oplevering of binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek, te worden 

gemeld bij Isocoat. 

4. Als de Opdrachtgever niet binnen de termijn, zoals bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel, mededeling doet 

van de gebrekkige prestatie, dan is er niet langer een verplichting voor Isocoat die voortvloeit uit de ingediende 

reclame.

5. Op het moment dat de Opdrachtgever na het verrichten van haar onderzoeksplicht meldt dat er geen gebreken 

zijn en de Opdrachtgever later toch, al dan niet binnen de gestelde termijn, gebreken meldt bij Isocoat, dan is 

de ingediende reclame niet-ontvankelijk. 

6. Als de Opdrachtgever een gebrek meldt bij Isocoat, worden (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever 

niet opgeschort. 

7. De verjaringstermijn van vorderingen verloopt na één jaar. 

8. In het geval dat de Opdrachtgever een consument is, dan verloopt de verjaringstermijn voor het indienen van 

vorderingen na twee jaar. Gebreken die de consument ontdekt, dienen uiterlijk binnen twee maanden bij 

Isocoat te worden ingediend. 

9. Het opgeleverde kan op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen in de Overeenkomst is overeengekomen. 

Ondergeschikte punten zijn in ieder geval: kleine afwijkingen in vormen, kleuren, maten en hoeveelheden. 

10. Als het opgeleverde op ondergeschikte punten afwijkt, is dat voor de Opdrachtgever geen grond om haar 

nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

Tevens kan door de Opdrachtgever ook geen schadeloosstelling of schadevergoeding bij Isocoat gevorderd 

worden. 

11. De garantie die Isocoat waarborgt in dit artikel (en artikel 11) doet niets af aan de wettelijke rechten en 

vorderingen die de consument heeft jegens Isocoat. 

12. Als het onderhoud op de aangelegde systemen niet door Isocoat wordt uitgevoerd, vervalt de garantie ten 

aanzien van de aangelegde systemen. 

13. Als Isocoat de klacht van de Opdrachtgever gegrond verklaart, gunt de Opdrachtgever Isocoat een redelijke 

termijn van vier weken om alsnog correct na te komen. Als nakoming reeds onmogelijk is, gunt de 

Opdrachtgever Isocoat een redelijke termijn van vier weken om met een andere oplossing te komen.


ARTIKEL 17. INTELLECTUEEL EIGENDOM 

1. Isocoat behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wetten die 

betrekking hebben op intellectueel eigendom. 

2. Isocoat is gerechtigd om de toegenomen kennis aan haar zijde te gebruiken voor het uitvoeren van andere 

overeenkomsten dan de Overeenkomst met de Opdrachtgever. Isocoat houdt hierbij rekening met eventuele 

vertrouwelijke informatie waarbij deze informatie niet met Derden of bij de uitvoering van andere 

overeenkomsten wordt gedeeld. 

3. Isocoat is gerechtigd haar werken en andere bescheiden waar intellectueel eigendomsrecht op rust te allen 

tijde bij de Opdrachtgever op te vragen. De Opdrachtgever verleent hiertoe haar medewerking. 

4. Isocoat is gerechtigd om, zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever, werken openbaar te 

maken als daar intellectueel eigendom van Isocoat op rust. 

5. De Opdrachtgever is niet bevoegd om werken, zonder voorafgaande toestemming van Isocoat, openbaar te 

maken als op deze werken intellectueel eigendomsrecht van Isocoat rust.


ARTIKEL 18. GEHEIMHOUDING

1. Isocoat en de Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als 

vertrouwelijk als dit door Isocoat of de Opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de 

aard van de informatie voortvloeit.

2. Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of 

andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, 

blijven ons eigendom en slechts te onzer beschikking. De Opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te 

laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of 

reproducties in welke zin dan ook is verboden.


ARTIKEL 19. MEERDERE PARTIJEN

Als een transactie wordt gesloten tussen Isocoat en de Opdrachtgever enerzijds en twee of meerdere partijen 

anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.


ARTIKEL 20. GESCHILLEN

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Isocoat partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt 

ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de 

rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van Isocoat is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de 

wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft. 

3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil 

in onderling overleg te beslechten. 


ARTIKEL 21. SLOTBEPALING EN VINDPLAATS

1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 78597161.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand 

komen van de Overeenkomst.